Skip to main content

Cathy Macharis in Brussels comité van klimaatdeskundigen

  • May 10, 2022

In de strijd tegen de klimaatverandering wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder andere de broeikasgasemissie tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Het Gewest heeft nu binnen de Milieuraad een comité van klimaatdeskundigen aangesteld die een neutraal en objectief licht moeten werpen op het Brussels klimaat- en transitietraject. Het comité bestaat uit acht personen die voor vijf jaar zijn aangesteld. Onder hen zetelen drie VUB-experten: Cathy Macharis, Louise Knops en Julien Blondeau.

De voorwaarde voor de samenstelling van het klimaatcomité was deskundigheid op het gebied van klimaatwetenschap, stedelijk beleid, luchtkwaliteit, milieu en biodiversiteit, en mobiliteit, economie en energie. De VUB-experts en hun collega's zullen jaarlijks een multidisciplinair verslag voorleggen aan de regering en het parlement. Daarin gaan ze na of de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn al dan niet bereikt zullen worden door het regionale overheidsbeleid. Zo wordt de Brusselse samenleving geïnformeerd en kunnen de bewoners in alle openheid debatteren over het klimaatbeleid dat binnen de regering wordt gevoerd.

VUB'ers en hun expertise binnen het klimaatcomité

Cathy Macharis is expert duurzame mobiliteit en logisitiek. Haar onderzoek richt zicht op duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Ze biedt oplossingen aan voor de reductie van CO2-uitstoot in het goederen- en personenvervoer.

Macharis: "We hebben geen tijd te verliezen in de klimaatcrisis. Er zijn oplossingen maar een sterk beleid is nodig om te gaan voor een rechtvaardige transitie. Mijn drijfveer is om Brussel in deze transitie te helpen. Mijn expertise op het vlak van duurzame mobiliteit en logistiek zal ik hiervoor inzetten."

Louise Knops, politicoloog en post-doctoraal onderzoeker aan de VUB en de UCL, is vice-voorzitter van het comité. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op hedendaagse publieke uitingen van onvrede in België. Haar onderzoek omvat een reeks sociale bewegingen die sinds 2014 zijn ontstaan, waaronder de klimaatspijbelaars, het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en de gele hesjes.

Louise Knops: "Mijn onderzoek richt zich momenteel op de democratische en politieke uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, en ook op de sociale en psychologische implicaties ervan. Ik denk dat het essentieel is om deze sociale, politieke en democratische dimensies mee te bedenken in het klimaattransitiebeleid."

Julien Blondeau is ingenieur en gespecialiseerd in thermische energiecentrales, hernieuwbare brandstoffen en warmtenetwerken. Binnen de onderzoeksgroep BRITE draagt hij bij aan de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende energietechnologieën. Zo onderzoekt hij hoe men door middel van hernieuwbare elektrobrandstoffen (electrofuels) en biomassa de bevoorradingszekerheid van het Belgische energiesysteem kan garanderen. Hij onderzoekt ook de techno-economische haalbaarheid van warmtenetwerken in de stad Brussel.

Blondeau: "De energietransitie in Brussel zal zeer uitdagend zijn. We moeten ervoor zorgen dat de toekomstige maatregelen in lijn zijn met de doelstellingen van het gewest, en tot een schone, efficiënte en eerlijke transitie zullen leiden. Om dit te doen, zullen we alle mogelijke technologieën moeten inzetten."