Skip to main content

Cathy Macharis in panel rechtvaardige overgang naar duurzame samenleving

  • May 25, 2022

Op dinsdag 24 mei 2022 gaf de federale minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, het startschot voor de werkzaamheden van de Staten-Generaal voor Rechtvaardige Transitie. De minister stelde het experten-panel bij dit initiatief voor. Daarin hebben ook VUB-professor mobiliteit Cathy Macharis en VUB-onderzoekster demografie Soumaya Majdoub de eer om in plaats te nemen. Het doel is om een sociaal rechtvaardige overgang naar een duurzame maatschappij te realiseren.

De rechtvaardige transitie kan alleen slagen dankzij een brede en langdurige maatschappelijke dialoog. Bij deze dialoog moeten burgers, academici, leden van het maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties worden betrokken. Minister Zakia Khattabi lichtte vandaag haar voorstellen toe en kondigde de oprichting aan van een experten-panel. Met inachtneming van gender- en taalkundige pariteit is het samengesteld uit 22 deskundigen uit de volgende domeinen: sociaal recht, economie, democratische innovatie en aard- en milieuwetenschappen.

De opdracht van het panel bestaat uit:

  • De publicatie van een rapport voor de minister en de Belgische instellingen tegen de lente van 2023. Dit rapport zal een antwoord moeten geven op de vraag "hoe de rechtvaardige transitie in België te organiseren en implementeren" en zal worden gepubliceerd als wetenschappelijke bijdrage aan de Nationale Conferentie

  • De minister adviseren over haar Just Transition-beleid

  • Zorgen voor publiciteit en verspreiding van het comité werkzaamheden

  • Begeleiden van de plaatsing van de rechtvaardige transitie op de Europese en internationale agenda, met het oog op het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024.


Cathy Macharis

Cathy Macharis is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoeksgroep Mobilise (deel van MOBI) richt zich op duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe de belanghebbenden kunnen worden betrokken bij besluitsvormings- en evaluatieprocessen op het gebied van vervoer en mobiliteit.

Zij heeft deelgenomen aan verschillende regionale, nationale en Europese onderzoeksprojecten over onderwerpen als de toepassing van innovatieve concepten over stadsdistributie, de evaluatie van beleidsmaatregelen op het gebied van logistiek en duurzame mobiliteit, de ontwikkeling van een multistakeholder- en multicriteria-analysekader, enz. Zij heeft verschillende boeken gepubliceerd en meer dan 20 artikelen over dit onderwerp geschreven. Zij is voorzitter van de Brusselse mobiliteitscommissie en vice-voorzitter van Nectar (Network on European Communications and Transport Activities Research).

Soumaya Majdoub

Soumaya Majdoub is onderzoeker aan de VUB en de Universitat de Barcelona School of Economics. Haar onderzoek ligt op het kruispunt van demografie, sociale geografie, politieke economie en ecologie, met een focus op de relatie tussen bevolkingsgroei en -druk, economische ontwikkeling en internationale migratie enerzijds en het politieke en publieke discours over migratie anderzijds.

Zij is columniste en auteur van het essay 'Consumeren als konijnen' waarin zij het dominante narratief over overbevolking corrigeert en de aandacht verlegt naar de kern van het (klimaat)probleem: overconsumptie en de nood aan een paradigmashift.


De Staten-Generaal voor Rechtvaardige Transitie moet antwoord geven op de fundamentele behoeften van de bevolking, zoals voedsel, huisvesting en gezondheidszorg. Ze moet daarbij de grenzen van onze planeet in acht nemen, zoals het klimaat, de biodiversiteit en het water. Maar ook tevens burgerparticipatie boosten en sociale rechtvaardigheid garanderen.