Skip to main content

Dr. Fayçal-Siddikou Boureima: Environmental Assessment of Conventional and Alternative Vehicles and Fuels in a Belgian context

PhD-Fayçal-Siddikou-Boureima

Promotor: Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo
Committee members: Jacques Tiberghien (VUB), Rik Pintelon (VUB), Peter Van den Bossche (Erasmus Hogeschool Brussel), Philippe Lataire (VUB), Walter Hecq (ULB), Rolf Frischknecht (ESU-services, Switzerland)