Skip to main content

Netwerk Klimaat en VUB-EVERGi bouwen aan een simulator om potentieel hernieuwbare energie en flexibiliteit bij lokale besturen te maximaliseren

  • February 24, 2022

1. Lokale besturen gooien hun gewicht mee in de schaal

De 300 lokale besturen bezitten ongeveer 15.000 gebouwen, groot en klein, decentraal verspreid over het grondgebied en aangesloten op laag- of middenspanning. Bovendien hebben die gebouwen deels complementaire verbruiksprofielen: kantoor, cultuur, sport & recreatie, scholen, zorg, hulpdiensten, technische loodsen...

Anno 2019 (pré covid) bedroeg het gezamenlijke verbruik van elektriciteit en gas een slordige 3 miljard kWh. Enkel elektriciteit is goed voor het equivalent van 220.000 gezinnen en het gasverbruik voor zo'n 89.000. Bovendien zal een aanzienlijk deel van dit laatste in de route naar klimaatneutraliteit vervangen worden door warmtepompen (naast warmtenetten waar mogelijk)? En dus verschuiven naar extra elektriciteitsvraag en bijbehorende pieken. Daarnaast zal ook het publieke wagenpark elektrificeren. 

Dit schept kansen én uitdagingen voor het beheersen van de elektriciteitsfactuur, zowel op vlak van energiekost als de distributie - vermogenspiek gerelateerde elementen in de huidige en toekomstige factuur van de 300 lokale besturen.

2. Kansen en uitdagingen in een energielandschap dat steeds meer hernieuwbaar en flexibel wordt

De kostprijs van hernieuwbare energie-installaties ging de voorbije jaren in dalende lijn, om te komen tot het punt waarop het zonder subsidies en met (bijna) geen zelfverbruik toch de investeringskost kan dekken. Ook stegen de historisch lage energieprijzen naar niveaus die het financiële plaatje voor nog meer locaties en situaties interessant maakt. Eenzelfde trend stellen we vast voor andere toekomstgerichte technologie zoals batterijopslag, warmtepompen, elektrische voertuigen. Daarbij komen ook de toekomstgerichte principes zoals energiedelen en/of energiegemeenschappen.

Dé hamvraag voor de 300 lokale besturen is om op basis van de verbruiksvolumes en - profielen de juiste combinatie op het juiste ogenblik te kunnen maken. Voor PV is dat eenvoudig: nu! Voor een wat complexere configuratie is dat wat minder evident. Vanuit de ondersteunende rol van VVSG - Netwerk Klimaat namen ze deze handschoen op om een simulator voor de lokale besturen uit te werken die een investerings-beslissing kan ondersteunen. Dit in samenwerking met Fluvius en het VEB.

3. Een gebruiksvriendelijke simulator voor alle lokale besturen

VUB-EVERGi zal in opdracht van VVSG Netwerk Klimaat een gebruiksvriendelijke simulator ontwikkelen om binnen het publieke patrimonium het potentieel van PV te maximaliseren, energiedelen tussen publieke gebouwen te s(t)imuleren, naast het effect van vraagsturing en batterijopslag, de (eventuele) toevoeging van nieuwe grootverbruikers zoals warmtepompen, laadpalen of elektrische voertuigen.

Vanuit de verbruiksgegevens van het lokale bestuur zal o.a. het financiële effect op de factuur (energie- en vermogenscomponent) worden berekend. Zodat deze kan worden geoptimaliseerd aan de hand van een zo nauwkeurig mogelijke dimensionering van bovenstaande ingrepen en ook de terugverdientijd bij toepassing in één of meerdere gebouwen. Via een gebruikersgroep worden deze en andere gewenste functionaliteiten afgestemd op de noden van alle lokale besturen.

Deze simulator wordt in nauwe samenwerking met Fluvius en VEB ontwikkeld en zal vervolgens gratis ter beschikking gesteld worden van de lokale besturen. De bedoeling is om de simulator te integreren in het bestaand EMS platform (TERRA) zodat het ook laagdrempelig in gebruik is en kunnen er nieuwe functionaliteiten in de toekomst worden toegevoegd of geïntegreerd. Ook de parameters zullen open zijn, zodat evoluties in kosten of opbrengsten van de onderliggende elementen steeds actueel zijn. 

Voor de implementatie van de diverse toepassingen kijken we uiteraard naar de ondersteuning en expertise van alle partners binnen het Netwerk Klimaat. Verdere informatie of update over de vorderingen van deze opdracht kunnen steeds bekomen worden bij Regisseur EE patrimonium en renovatie: kris.moonen@vvsg.be

Gepubliceerd op website VVSG - 23 februari 2022